Улюблені теми міської ради — Роман Руско і гексахлорбензол

http://tc.if.ua/images/kalush_photo.jpgДруга робоча сесія Калуської міської ради відбулася минулого четверга і, схоже, повністю закріпила алгоритм роботи нового скликання депутатів.
Так, окрім Регламенту Калуської міської ради, депутати визначилися і з улюбленими темами для обговорення, і з найбільш активними представниками депутатського корпусу.

Най­більш ак­тив­ни­ми де­пу­та­та­ми ви­я­вили­ся де­пу­та­ти від Ук­ра­їнської партії. Однак, активно брав участь в об­го­воренні і Василь Питлик ("Наша Україна") та Ва­силь Романович (ВО "Сво­бо­да").  А керівник фракції Української парії Ігор Хе­мич зі своїми пропо­зи­ці­ями виступав настільки часто,  що секретар місь­кої ради Олександр Че­лядин (теж — пред­ставник УП. — Авт.) зга­дав про норму Регламенту ради, яка не дозволяє од­ному депутатові виступати при розгляді одного пи­тання кілька разів.

Українська партія вправляється у малярстві

Новим представ­ни­ком партії "Батьківщина" у Ка­луській міській раді став депутат Ігор Біць. Підпри­є­мець, директор ПП "Во­монд", став депу­татом після того, як свій мандат склав Олександр Притуляк. Од­нак, біль­шість у раді, схоже, мріє, щоб мандат склав зовсім інший депутат. Так, на трибуні ради з’явився на­ма­льований вручну, ймо­вір­но, — представ­никами Укра­їнсь­кої партії, плакат із за­кликом до де­путата Романа Руска (УП) скласти мандат. Урешті, критиці дій депу­та­та було відве­де­но немало часу.

Анатолій Собчук (УП) відповів на за­киди Романа Руска у від­критому листі міському го­лові, який остан­ній не­щодавно поширив у місцевих засобах масової інформації. Анатолій Соб­чук, практично, по цитатах розібрав текст відкритого листа, даючи від­повідь на всі звинувачення Романа Руска. Сам Роман Руско, хоч і був присутній у залі, ніяк не відреагував на ви­пади у його бік. 

Депутатам від Українсь­кої партії, які не так давно вирішили влаштувати Ро­ма­нові Руску бойкот, так і не вда­валося залишити об­го­ворення поведінки свого колеги, аж поки їх не за­кли­кав при­пинити об­го­во­рен­ня депутат Василь Питлик.

Другою "улюбленою" темою стало вивезення із Калуша гексахлорбензолу. Перед сесією, аргу­мен­ту­ючи свої дії численними звер­нен­нями громадян, полігон за­хоро­нення гексахлор­бен­золу відвідав Василь Ро­манович. Відтак, за­кли­кав членів тим­часової депу­татсь­кої еколо­гічної комісії в обідню перерву відвідати полігон і переконатися на власні очі у тому, що роботи ви­конються неналежним чином.

— Відвідавши полігон захоронення гексахлор­бен­золу, я вперше відчув його запах. Ніяких засобів захисту на полігоні я не бачив. Так само, як неза­хищеним за­ли­шився і на­складований на калій­но­му заводі гексахлор­бен­зол. Я приїхав туди саме тоді, коли гексахлор­бен­зол на­вантажували на плат­форми для вивозу. Люди, які там працювали, були навіть без масок, — заявив Василь Романович.

Але депутати не по­ді­лили ентузіазму свого ко­ле­ги, й ідею відвідати полігон — відхилили. За­ступник місь­кого голови Ва­силь Петрів пояснив, що полігон — під постій­ним контролем ОДА, а їхати туди без захисту — небезпечно.

— Замовником робіт є управління регіонального розвитку та будівництва Івано-Франківської ОДА. Днями комісія з області прибула на полігон для перевірки стану дотри­мання вимог безпеки, які, згідно із матеріалами, зане­по­коєння не викли­кають, — повідомив при­сутнім Ва­силь Петрів. — Однак, я би не радив їхати на полігон без захисних костюмів. Тому треба про­сити комісію ОДА виїхати на полігон і надати засоби захисту. Доцільно буде скласти лист до управ­ління регіонального роз­вит­ку та будівництва обл­держадміністрації про до­пуск на об’єкт.

Замість депутатських запитів — телефонні дзвінки?

Найбільше зауважень депутатів стосувалися ко­му­нальної сфери. Із при­хо­дом зими, у місті за­го­стри­лися питання очи­щен­ня доріг, освітлення вулиць та безпритульних со­бак. Директору КП "Во­дотеплосервіс" і депута­то­ві від провладної УП Ігорю Яковині довелося спро­сто­вувати чутки про за­криття водозабору "Парк".

А Ігор Хемич (УП) під­няв про­блему, що хвилює жителів вул. Малицької, яка у "ба­зарні" дні постій­но по­тер­пає від вели­чезної кіль­кості припар­ко­ваних авто.

— У вівторок, четвер та суботу на вул. Ма­лиць­кої, практично, немож­ли­во проїхати. При в’їзді лю­ди торгують вживаним одя­гом просто з автівок, або ж — паркуються по­ряд. Однак, неподалік є платна стоянка, на якій — постійно є вільні місця. Я пропоную або ж уста­но­ви­ти плату за паркування, або ж — певні обмеження на паркування транспорт­них засобів, — запро­по­нував Ігор Хемич.

Новий алгоритм ви­рі­шення комунальних про­блем запропонував депу­тат міської ради від УП, заступник начальника управління житлово-ко­мунального господарства Микола Найда.

— Замість того, щоб надсилати депутатські за­пити чи піднімати кому­нальні проблеми на се­сіях, можна вирішити їх простіше. Легше було би просто зате­ле­фонувати в управління ЖКГ і пові­домити про про­блему по телефону, — пе­ре­конаний Микола Найда.

Також стало відомо, що депутати активно пра­цю­ють у комісіях. При роз­гляді кожного питання вис­новок профільної комі­сії обов’яз­ко­во брали до ува­ги. А звіти осіб, відпо­відальних за те чи інше пи­тання, переносили та­кож на засідання депу­татсь­­ких комісій.

Зокрема, постало пи­тан­ня про ремонт і від­крит­тя закладу реабі­лі­тації для дітей та молоді із необ­ме­женими можли­во­стями "До­бродія Ка­лусь­ка". Його пла­нували від­крити ще до по­чат­ку цього навчального року. Але ремонти там три­вають і досі, а тим часом у за­кладі, формально вже пра­цюють четверо праців­ників. Ігор Хе­мич наполіг, щоб керів­ництво закладу "До­бродія Калуська" від­зві­тувало на найближчому засіданні гуманітарної ко­місії.

Однак, якщо на засі­даннях комісій і вдасться отримати відповіді на пи­тання, що турбують ка­лу­шан, то — не всім депу­татам і присутнім на сесії. Раніше звіти від по­са­до­вих осіб часто заслухо­ву­вали безпо­се­редньо на засіданнях се­сії. Однак, у новій редакції Ре­гламенту Калуської місь­кої ради є положення про спільний розгляд питання, якщо воно стосується ком­пе­тенції відразу двох ко­місій. Так, до прикладу, зе­мельні питання тепер буде роз­глядати комісія із пи­тань землеустрою за участі чле­нів комісії із питань власності.

13 Грудня 2010, 10:44

Вікна
Версія для друку
Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Погода, Новости, загрузка...
Додати новий коментарОстанні новини з категорії Влада:
Франківський виконком затвердив новий порядок розміщення вивісок
30 Грудня 2016, 18:09
На засіданні колегії департаменту охорони здоров’я ОДА обговорили стан справ у медичній галузі
30 Грудня 2016, 11:19
У прикарпатській поліції відбулося засідання поліцейської комісії
30 Грудня 2016, 8:52
Марія Савка: Івано-Франківська область готова до оперативного реагування на надзвичайні ситуації у період прийдешніх свят
30 Грудня 2016, 8:09
30 грудня - засідання виконавчого комітету
30 Грудня 2016, 7:14
Аграрії Прикарпаття проаналізували стан галузі за 2016 рік
28 Грудня 2016, 16:59
Відтепер ми співпрацюємо з Попасною
28 Грудня 2016, 8:30
Відбулося засідання колегії управління спорту
28 Грудня 2016, 8:08
Марія Савка: Опалювальний сезон на Івано-Франківщині проходить у злагодженому режимі
27 Грудня 2016, 14:04
У селі Слобідка, на Городенківщині, де проживає майже 700 громадян, відкрито новий заклад культури
27 Грудня 2016, 8:57
В облдержадміністрації відбувся семінар для новообраних голів ОТГ
27 Грудня 2016, 8:34
Оперативна нарада
27 Грудня 2016, 6:36
На центральне теплопостачання Івано-Франківська чекає повна модернізація
26 Грудня 2016, 18:30
В Івано-Франківську стартує проект оновлення тролейбусного парку
26 Грудня 2016, 18:06
Народний депутат з Коломиї Юрій Тимошенко зібрався у президенти
26 Грудня 2016, 16:01
Кінець епохи: депутати звільнили Ольгу Бабій з посади директора ОТБ “Галичина”
26 Грудня 2016, 14:58
Олександр Стратюк проінформував обласну раду про роботу органів прокуратури в 2016 році
26 Грудня 2016, 11:48
82-м учасникам АТО та їх сім’ям буде надано матеріальну допомогу на поліпшення житлових умов
26 Грудня 2016, 8:52
З нагоди Дня енергетика Президент відзначив прикарпатця
23 Грудня 2016, 19:43
Голова Франківської ОДА вибачився перед медиками за заборгованість по виплаті зарплати
23 Грудня 2016, 16:30
Для Снятинської ЦРЛ придбали новий УЗД-апарат
23 Грудня 2016, 13:42
Франківська міська рада затвердила надбавки меру, заступнику та секретарю
23 Грудня 2016, 13:13
Франківська міська рада планує будувати міст на Пасічну за кошти держави
23 Грудня 2016, 10:30
Франківський «Електроавтотранс» візьме кредит на 8 мільйонів для закупівлі тролейбусів
23 Грудня 2016, 10:08
У Франківську “Новий театр” став комунальним
22 Грудня 2016, 21:30