Відповідно до Положення про обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, затвердженого рішенням обласної ради від 04.01.2011. № 40-2/2011 та рішення ради конкурсу з 15 серпня 2011 року оголошено обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

Учасниками конкурсу є органи місцевого самоврядування сіл, селищ і міст районного значення, які у встановленому порядку подали затверджені рішенням відповідної ради проекти (програми). Максимальний розмір співфінансування з обласного бюджету — 75,0 тис. гривень.


Конкурсний відбір проектів-переможців здійснюватиметься дирекцією конкурсу з врахуванням висновків експертної комісії конкурсу. Остаточне рішення щодо проектів-переможців приймає рада конкурсу.


Кінцевий термін подання проектів — до 12 години 21 жовтня 2011 року.
З детальнішою інформацією щодо написання та оформлення проектів можна ознайомитись на веб-сайті обласної ради: www.orada.if.ua


Проекти подавати або надсилати поштою на адресу:


дирекції конкурсу, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, каб. 508, з поміткою «На конкурс».


Контактна особа — Цимбалюк Юрій Володимирович, тел. (0342)
55-19-27.


Е-mail: konkurs@orada.if.ua

 

Вимоги

до проектів та програм

конкурсу

1. Учасники конкурсу


Учасниками конкурсу є органи місцевого самоврядування сіл, селищ і міст (міст районного значення) Івано-Франківської області, які у встановленому порядку подали затверджені рішенням відповідної ради проекти (програми).


2. Умови фінансування


Максимальний розмір співфінансування з обласного бюджету — 75 тис. гривень.
Обсяг фінансування з обласного бюджету заходів проекту (програми), поданих сільськими радами, не повинен перевищувати 90 відсотків загального бюджету, а селищними і міськими (міст районного значення) — 75 відсотків загального бюджету проекту (програми).


3. Вимоги до змісту проекту (програми)


Зміст проектів повинен передбачати:
n розробку нових підходів до вирішення питань місцевого значення на території відповідного села, селища, міста;
n здійснення окремих організаційно-технічних заходів, виконання яких дасть змогу суттєво вплинути на поліпшення життєдіяльності певної територіальної громади;
n підвищення рівня безпосередньої участі жителів у здійсненні місцевого самоврядування;
n використання сучасних управлінських технологій;
n запровадження нових механізмів розв’язання проблем територіальних громад на базі ринкових відносин та демократичних принципів;
n бюджет проекту повинен передбачати фінансування з місцевого бюджету, обласного бюджету та, за наявності, за рахунок коштів організацій-партнерів (благодійних або громадських організацій).


4. Планування кошторису видатків


Кошторис видатків на реалізацію проекту може передбачати кошти, необхідні для:
— отримання кваліфікованої експертної допомоги зі спеціалізованих питань (юридичних, майнових, фінансових, спеціальних, технічних тощо);
— розробки проектної і технічної документації;
— здійснення організаційно-технічних заходів (оплата персоналу, придбання оргтехніки та випуск газет і презентаційних матеріалів);
— придбання технічного устаткування тощо.


5. Пояснення до аплікативної форми підготовки проекту (програми) для участі в обласному конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

плікативна форма визначає структуру та послідовність викладу змістовної частини проекту, формулює вимоги до нього. Проекти (програми), у яких не дотримані стандартні вимоги, не реєструють і не допускають до участі в конкурсі.

Мета аплікативної форми проекту (програми) —  стандартизувати форму проекту, що дозволить експертній комісії конкурсу ефективно проводити експертну оцінку проектів. Основним завданням аплікативної форми є орієнтація розробника проекту на відображення тих складових його змісту, які у своїй сукупності обррунтовують актуальність проблеми, її відповідність напрямам діяльності, які передбачені обласним конкурсом проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.


Загальна частина


Вимоги розроблені на основі Положення про обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, затвердженого рішенням обласної ради від 04.01.2011. № 40-2/2011.


Проект подається українською мовою у друкованому вигляді у двох примірниках, шрифт Аrial, 12 пунктів з одинарним інтервалом між рядками, та електронному варіанті (на диску). Нумерація проекту повинна бути наскрізна.


Основними напрямами, за якими розробляються проекти та програми, є:
1) організація ефективної системи надання послуг населенню;
2) розвиток ефективних механізмів управління;
3) удосконалення процедури прийняття рішень органами місцевого самоврядування;
4) розробка пропозицій щодо розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів;
5) розробка та реалізація інвестиційної політики місцевого самоврядування;
6) реформування системи житлово-комунального господарства;
7) розвиток мережі громадського транспорту;
8) удосконалення системи планування, забудови і благоустрою населених пунктів;
9) удосконалення механізмів організації громадського порядку, охорони довкілля;
10) розвиток туристичної діяльності та курортної справи;
11) впровадження механізмів ефективного використання фінансових, земельних, майнових та інших ресурсів;
12) розробка та реалізація проектів енерго- та ресурсозбереження, в тому числі в житлово-комунальній сфері;
13) розвиток підприємництва;
14) модернізація інженерної інфраструктури;
15) підвищення безпеки життя, зменшення ризику виникнення природних і техногенних катастроф на території адміністративно-територіальної одиниці;
16) реформування системи охорони здоров’я, освіти, соціального забезпечення та розвиток фізичного виховання і спорту;
17) освітнє, наукове та інформаційне забезпечення розвитку місцевого самоврядування.


Основними критеріями конкурсного відбору проектів-переможців є:
— інноваційний потенціал проекту та наявність використання елементів сучасних технологій і методів управлінської діяльності та їх технологічна обррунтованість;
— наявність чіткого плану і механізмів розв’язання існуючих проблем та досвід органів місцевого самоврядування або суб‘єктів господарювання щодо шляхів їх вирішення;
— наявність якісних та кількісних критеріїв оцінки ефективності реалізації відповідного проекту або програми, фінансово-економічних показників, які повинні бути досягнуті шляхом впровадження запропонованого претендентом проекту;
— обррунтованість вартості реалізації відповідного проекту, порівняння з аналогічними проектами та програмами інших учасників конкурсу.

 

ПРОЕКТ

4.1. Анотація проекту (орієнтовно 1 стор.).


В анотації слід стисло розкрити  зміст проекту за такою схемою:
— назва проекту;
— актуальність проекту;
— перелік заходів  проекту;
— очікувані результати  проекту;
— обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту, та джерела їх фінансування;
— організації-партнери, співвиконавці проекту.
Примітка. Анотація не вважається окремою частиною змісту проекту, а є стислим викладенням проекту в цілому. При складанні анотації доцільно у найбільш лаконічний спосіб викласти його суть та основний зміст за запропонованою вище схемою. Враховуючи наведене, розробникам проектів рекомендується складати анотацію після завершення написання проекту та складання відповідних додатків.

4.2 Детальний опис проекту.

4.2.1. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямовано проект (орієнтовно 2 стор.).
У розділі необхідно надати таку інформацію:
— стисла характеристика адміністративно-територіальної одиниці (в тому числі кількість населення) та опис існуючих потреб і проблем в селі, селищі, місті;
— детальне визначення проблематики, на основі якої виникла ідея щодо складання цього проекту;
— визначення цільових груп проекту (категорій працівників, верств населення, на які спрямовані результати проекту);
— підстави для визначення цільових груп та заходів;
— відповідність діяльності за проектом напрямам цього Конкурсу.

4.2.2. Мета та завдання проекту (орієнтовно 1 стор.).
Мета проекту потребує чіткого формулювання. Завдання повинні відобразити логіку розв’язання проблеми проекту.
Доцільно надати обррунтування, чому саме у запропонований спосіб планується вирішити проблему, яка стала підставою для здійснення проекту, і чи не існує більш доцільного чи більш раціонального способу досягнення мети проекту.

4.2.3. Технологія досягнення цілей (виконання завдань проекту) (орієнтовно 2 стор.).

Пропонується надати інформацію про:
— методи реалізації проекту: за допомогою яких фінансових, економічних, майнових, правових, управлінських або інших механізмів він реалізовуватиметься;
— використання попереднього досвіду при виконанні цього проекту;
— процедуру оцінки досягнення результатів;
— розподіл функцій організацій-партнерів.

4.2.4. Тривалість і план реалізації заходів проекту (орієнтовно 1 стор.).
Тривалість проекту становитиме ... (не більше 10 місяців).
Примітка: індикативний план заходів орієнтовано на календарні дати. План заходів не передбачає детального опису заходів, а лише їх назви. План заходів повинен бути представлений у відповідності з моделлю, поданою нижче.

4.2.5. Очікувані результати проекту (орієнтовно 1 стор.).

До цього розділу слід включити таку інформацію:
— короткотривалі та перспективні результати реалізації проекту;
— сформулювати прогнозні дані та показники, яким чином реалізація проекту покращить наявну ситуацію для цільових груп;
— сталість результатів проекту за такою схемою:

а) фінансова сталість (з яких джерел фінансуватиметься подальша діяльність після завершення проекту);
б) інституційна сталість (чи функціонуватимуть структури, що дозволять продовжувати діяльність після завершення проекту);
в) політична сталість (чи приведе він до поліпшення ситуації у селі, селищі місті).

 

5. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Слід вказати бюджет проекту, джерела фінансування тощо.
Учасник проекту самостійно визначає статті витрат за проектом відповідно до його цілей та завдань.
Додатки: Додаток 1. Загальний бюджет проекту. Додаток 2. Очікувані джерела фінансування. Додаток 3. Протокол про наміри спільної реалізації проекту. Додаток 4. інформація про партнерські організації (у разі наявності).

 

КОНТРОЛЬНА ПЕРЕВІРКА

ПРАВИЛЬНОСТІ ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

Увага! Перед тим, як відправити свій проект, будь ласка, перевірте правильність заповнення заявки та наявність необхідних документів:
— проект складено відповідно до структури;
— є рішення відповідної місцевої ради (завірена копія);
— усі документи надруковані шрифтом Аrial, 12 пунктів з одинарним інтервалом між рядками, надані в двох примірниках та електронному варіанті (на диску);
— бюджет надано відповідно до Додатків 1 і 2;
— у бюджеті обсяг фінансування з обласного бюджету не перевищує визначені норми від сукупних витрат проекту;
— протокол про наміри спільної реалізації проекту підписаний керівниками організації — учасника конкурсу і організацій-партнерів (Додаток 3);
— наявна інформація про партнерські організації (Додаток 4).
* Підготовлені проекти подають до 12 години 21 жовтня 2011 року (проекти-учасники, відправлені поштою, будуть реєструвати в разі наявності штемпеля до останньої дати прийому включно).
* Проекти, які надійшли до дирекції конкурсу пізніше встановленого терміну, не розглядатимуть (це не стосується проектів, які надійшли пізніше поштою з поштовою відміткою до 21.10.2011р.).
* Усі подані до дирекції матеріали, незалежно від результатів розгляду, заявникам не повертають.
* Проекти, які підготовлені з порушенням вимог цієї інструкції та не містять повного комплекту необхідних документів, не допускають до участі в конкурсі.

 

Додаток 3

Протокол про наміри спільної реалізації проекту

від ”_____” _________________ 2011 р.


ѕ (назва органу місцевого самоврядування — учасника конкурсу), що надалі називається «учасник конкурсу» в особі ... —    з одного боку, та ѕ (назва організації-партнера 1) в особі ѕ, який діє на підставі .......(зазначити документ, на підставі якого здійснюється діяльність цієї організації) — з другого боку, дійшли згоди і вирішили:

1. Об’єднати свої організаційні і наукові можливості для підготовки та реалізації проекту (назва проекту)

2. Розподілити обов’язки таким чином:
2.1. Учасник конкурсу бере на себе такі зобов’язання: (вказати функції та завдання, які виконуватиме учасник конкурсу при підготовці та реалізації проекту).

2.2. ...  (назва організації-партнера 1) бере на себе такі зобов’язання: (вказати функції та завдання, які виконуватиме ця організація при підготовці та реалізації проекту).


2.3. ....  (назва організації-партнера 2) бере на себе такі зобов’язання: (вказати функції та  завдання, які виконуватиме ця організація при підготовці та реалізації проекту).


3. Подальшу діяльність здійснювати на основі додатково складеної і підписаної угоди, що є складовою частиною до дійсного протоколу.

Сільський (селищний, міський) голова  —
учасника конкурсу                (Підпис та печатка)

Керівник організації-партнера 1            (Підпис та печатка)
Керівник організації-партнера 2            (Підпис та печатка)

Додаток 4

Інформація про організацію-партнера

Ця форма має бути заповнена для кожної з організацій-партнерів. Можна скопіювати цю таблицю для включення до неї більшого числа партнерів.
                                

Галичина

15 Серпня 2011, 11:00
Теги:

Версія для друку
Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Погода, Новости, загрузка...
Додати новий коментарОстанні новини з категорії Влада:
Франківський виконком затвердив новий порядок розміщення вивісок
30 Грудня 2016, 18:09
На засіданні колегії департаменту охорони здоров’я ОДА обговорили стан справ у медичній галузі
30 Грудня 2016, 11:19
У прикарпатській поліції відбулося засідання поліцейської комісії
30 Грудня 2016, 8:52
Марія Савка: Івано-Франківська область готова до оперативного реагування на надзвичайні ситуації у період прийдешніх свят
30 Грудня 2016, 8:09
30 грудня - засідання виконавчого комітету
30 Грудня 2016, 7:14
Аграрії Прикарпаття проаналізували стан галузі за 2016 рік
28 Грудня 2016, 16:59
Відтепер ми співпрацюємо з Попасною
28 Грудня 2016, 8:30
Відбулося засідання колегії управління спорту
28 Грудня 2016, 8:08
Марія Савка: Опалювальний сезон на Івано-Франківщині проходить у злагодженому режимі
27 Грудня 2016, 14:04
У селі Слобідка, на Городенківщині, де проживає майже 700 громадян, відкрито новий заклад культури
27 Грудня 2016, 8:57
В облдержадміністрації відбувся семінар для новообраних голів ОТГ
27 Грудня 2016, 8:34
Оперативна нарада
27 Грудня 2016, 6:36
На центральне теплопостачання Івано-Франківська чекає повна модернізація
26 Грудня 2016, 18:30
В Івано-Франківську стартує проект оновлення тролейбусного парку
26 Грудня 2016, 18:06
Народний депутат з Коломиї Юрій Тимошенко зібрався у президенти
26 Грудня 2016, 16:01
Кінець епохи: депутати звільнили Ольгу Бабій з посади директора ОТБ “Галичина”
26 Грудня 2016, 14:58
Олександр Стратюк проінформував обласну раду про роботу органів прокуратури в 2016 році
26 Грудня 2016, 11:48
82-м учасникам АТО та їх сім’ям буде надано матеріальну допомогу на поліпшення житлових умов
26 Грудня 2016, 8:52
З нагоди Дня енергетика Президент відзначив прикарпатця
23 Грудня 2016, 19:43
Голова Франківської ОДА вибачився перед медиками за заборгованість по виплаті зарплати
23 Грудня 2016, 16:30
Для Снятинської ЦРЛ придбали новий УЗД-апарат
23 Грудня 2016, 13:42
Франківська міська рада затвердила надбавки меру, заступнику та секретарю
23 Грудня 2016, 13:13
Франківська міська рада планує будувати міст на Пасічну за кошти держави
23 Грудня 2016, 10:30
Франківський «Електроавтотранс» візьме кредит на 8 мільйонів для закупівлі тролейбусів
23 Грудня 2016, 10:08
У Франківську “Новий театр” став комунальним
22 Грудня 2016, 21:30