МВС України звертається до Вас з проханням дотримуватись виборчого законодавства та не вчиняти дій, що межують з адміністративною або кримінальною відповідальністю. Водночас працівникам органів внутрішніх справ необхідна Ваша допомога в частині забезпечення законності виборчого процесу з метою своєчасного реагування, попередження та припинення можливих правопорушень та злочинів.

     У зв'язку з тим, що усі дії працівників міліції та інших правоохоронних органів направлені на запобігання правопорушенням і злочинам, пов'язаним з виборчим процесом, просимо Вашого сприяння щодо недопущення порушень чинного виборчого законодавства.

     З цією метою пропонуємо на Ваш розгляд пам'ятку щодо забезпечення додержання виборчого законодавства та недопущення його порушень під час проведення виборів Президента України.

     Нагадуємо, що вибори Президента України, відповідно до Конституції України, є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Виборцям гарантується вільне волевиявлення.

     Участь  громадян у виборах є добровільною, що означає, що ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах. Виборцям мають бути забезпечені умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.

     Статтею 2 Закону України «Про вибори Президента України» (далі -Закон) встановлено виключний перелік документів, які підтверджують громадянство України.

     Громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах і кожен громадянин України на виборах Президента України має один голос, який може використати у день голосування тільки на одній виборчій дільниці.

     Не  допускаються обмеження щодо участі громадян у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України та Законом, відповідно до ч. 5 ст. 2 якого не мають права голосу громадяни, визнані судом недієздатними.

  Виборчий процес здійснюється на засадах:

 • законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес;
 • політичного плюралізму та багатопартійності;
 • публічності та відкритості виборчого процесу;
 • рівності всіх кандидатів на пост Президента України;
 • рівності прав партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу;
 • свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу кандидатів 
  на пост Президента України до засобів масової інформації;

     - неупередженості    органів    виконавчої    влади,    органів    місцевого 
самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівників, 
інших посадових і службових осіб до кандидатів на пост Президента України, 
партій (блоків).

     На  органи внутрішніх справ під час  проведення виборів Президента України Законом покладаються обов'язки з охорони виборчих бюлетенів та супроводу членів виборчих комісій під час транспортування виборчих бюлетенів та документів, зазначених у ч. 10 ст. 79 Закону (пакетів з протоколами дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, виборчими бюлетенями, контрольними талонами і предметами, списками виборців, а також, за наявності, окремими думками членів виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийнятими комісією).

     Крім  того, працівники міліції виконують  обов'язки, встановлені Законом України «Про міліцію», зокрема, забезпечення безпеки громадян і громадського порядку, виявлення, запобігання, припинення та розкриття злочинів, припинення адміністративних правопорушень тощо.

     Слід  зазначити, що відповідно до вимог Закону України «Про міліцію» працівники міліції незалежні від впливу будь-яких політичних партій та громадських об'єднань, а також вони не можуть бути членами політичних партій, рухів та інших громадських об'єднань, що мають політичну мету. Крім того, Законом встановлено заборону для осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ та членів виборчих комісій бути уповноваженим представником кандидата на пост Президента України або офіційним спостерігачем.

     Працівникам органів внутрішніх справ забороняється  втручатися в процес проведення виборів, виконувати будь-які доручення членів виборчої комісії, не пов'язані із забезпеченням охорони громадського порядку, давати консультації та поширювати свої погляди щодо кандидатів у народні депутати, надавати будь-яку допомогу виборцям у заповненні бюлетенів, відволікатися та самовільно покидати місце несення служби на виборчій дільниці.

     Як  свідчить вітчизняний досвід, виборче  законодавство може бути порушене різними суб'єктами та у різний спосіб. Порушення можуть виражатися у порушенні заборон, встановлених виборчим законодавством, а також вчиненні діянь, відповідальність за які передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП) та Кримінальним кодексом України (КК України).

     Ст. 105 Закону передбачає, що особи, винні в порушенні законодавства про вибори Президента України, притягаються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом.

     Звертаємо увагу, що відповідно до вимог ч. 5 ст. 74 Закону у приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична виборча комісія в обов'язковому порядку розміщує плакати, зокрема, що роз'яснюють відповідальність за порушення законодавства про вибори Президента України, у зв'язку з чим пропонуємо розглянути правопорушення у сфері виборчого права.

     Законом України «Про вибори Президента України» встановлено низку заборон вчинення певних дій під час виборчого процесу, зокрема забороняється:

     - розповсюдження   завідомо   неправдивих   відомостей   про   кандидата   на   пост 
Президента України;

 • контроль за волевиявленням виборців;
 • голосування за інших осіб, а також передача виборцем права голосу будь-якій іншій 
  особі;

     - застосування  насильства,   погроз,   обману,   підкупу  чи  будь-яких  інших дій,  що 
перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця;

     - будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України 
за ознаками раси,   кольору шкіри,   політичних, релігійних та інших переконань,   статі, 
етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або 
іншими ознаками;

 • заповнення протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці олівцем, 
  а також внесення до них без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень;

     - заповнення   протоколу   про   підсумки   голосування   в   межах   територіального 
виборчого округу олівцем, а також внесення до нього без відповідного рішення окружної 
виборчої комісії будь-яких виправлень;

  - робити на виборчих бюлетенях будь-які позначки;

     - транспортування документів, зазначених у ч. 10 cm. 79 Закону, та їх супроводження 
іншими особами, крім визначених у ч. 1 cm. 81 Закону (здійснюється головою дільничної 
виборчої комісії або заступником голови та іншими двома членами цієї комісії, які повинні 
бути представниками різних кандидатів, у супроводі працівника органів внутрішніх справ);

 • під   час   транспортування   документів   розпечатувати   пакети   з   виборчими 
  бюлетенями та іншою документацією;
 • присутність  інших  осіб під  час заповнення  виборчих  бюлетенів виборцем  (за 
  виключенням випадків, коли виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно 
  заповнити виборчий бюлетень, з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії 
  може скористатися допомогою іншого виборця, крім членів виборчої комісії, кандидатів на 
  пост Президента України, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів);

     - оприлюднення   в   день    виборів   результатів    опитування   виборців   щодо    їх 
волевиявлення під час голосування до його закінчення;

     - отримання виборчого бюлетеня від інших осіб (крім уповноваженого члена виборчої 
комісії, який видає бюлетені), заохочення або змушування шляхом підкупу, погроз або іншим 
способом виборців до передачі бюлетеня іншим особам;

     - поширення  засобами  масової  інформації усіх   форм  власності,   що  діють   на 
території   України,   інформації   про  результати   опитувань   громадської  думки   щодо 
кандидатів на пост Президента України протягом останніх п'ятнадцяти днів перед днем 
виборів;

     - розміщення друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, політичної реклами 
та повідомлень про перебіг виборчого процесу на пам'ятках архітектури, а також у місцях, 
де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху;

     - виготовлення    та    розповсюдження    друкованих    передвиборних    агітаційних 
матеріалів,   що  не містять  відомостей про установу,  яка здійснила друк,   їх тираж, 
інформацію про осіб, відповідальних за випуск;

      - проведення активної агітації (публікація агітаційних матеріалів у засобах масової 
інформації, розповсюдження виборчих листівок, розклеювання виборчих плакатів, публічні 
заклики   голосувати   за   чи   проти   кандидатів   на   пост   Президента    України)    та 
розповсюдження політичної реклами з часу припинення передвиборної агітації (передвиборні 
агітаційні матеріали знімаються з 24 години останньої п'ятниці, що передує дню виборів чи 
дню повторного голосування, відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування);

      - проводити передвиборну  агітацію, що супроводжується  наданням виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей (така передвиборна агітація, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за певного кандидата або згадуванням його імені, вважається підкупом виборців);

      - визнання голосування недійсним у межах територіального виборчого округу;

 поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення.

     При цьому, звертаємо Вашу увагу, що члену  виборчої комісії під час виконання своїх обов'язків забороняється агітувати за чи проти кандидатів на пост Президента України, а також публічно оцінювати діяльність кандидатів на пост Президента України та партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу.

     Кандидатам  на пост Президента України, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, на державних, комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, військових частинах (формуваннях), забороняється залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб (у робочий час), службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи, а також використовувати службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації.

Кодекс    України    про    адміністративні    правопорушення    (КУпАП), передбачає наступні склади правопорушень, пов'язані з порушенням виборчих прав та виборчого процесу: Стаття 212-7.

        Порушення встановлених законом  порядку ведення  Державного реєстру  виборців, порядку та строків подання відомостей про виборців до органу Державного реєстру виборців, виборчої комісії, порушення порядку складання та подання списку виборців, списку громадян України, які мають право брати участь у референдумі, посадовою особою, на яку законом покладено такий обов'язок;

       Порушення встановлених законом порядку та строків надання списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, відповідним виборчим комісіям, комісіям з референдуму, надання недостовірного списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, посадовою особою, на яку законом покладено такий обов'язок;

       Порушення вимог закону про  виготовлення нового примірника списку виборців для повторного голосування з урахуванням уточнень, внесених до списку виборців у день голосування;

 •  

   Стаття 212-8.

        Порушення права громадянина  на ознайомлення в  установленому законом  порядку з відомостями Державного реєстру виборців, зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі, а так само відмова у видачі громадянину копії мотивованого рішення про відхилення його скарги (звернення) про внесення змін до відомостей Державного реєстру виборців або запиту щодо відомостей Державного реєстру виборців, про внесення змін до списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, або порушення строків видачі копії такого рішення;

 •  

   Стаття 212-9.

        Порушення передбаченого законом  порядку ведення  передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням друкованих, електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації або надання переваги в інформаційних телерадіопередачах чи друкованих засобах масової інформації будь-якому кандидату, політичній партії (блоку), їх передвиборним програмам власниками,

 

        

  посадовими  чи службовими особами, творчими працівниками засобів масової  інформації;

       Порушення заборони протягом визначеного  законом часу у  будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми відповідного кандидата, політичної партії (блоку), давати будь-яку інформацію щодо цього кандидата, цієї політичної партії (блоку) власниками, посадовими чи службовими особами, творчими працівниками засобів масової інформації;

        Супроводження офіційних повідомлень  у період виборчого процесу коментарями, що мають агітаційний характер, а також: відео-, аудіозаписами, кінозйомками, фотоілюстраціями про дії посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування як кандидатів у депутати та на посади сільських, селищних, міських голів;

 •  

   Стаття 212-10.

        Здійснення  передвиборної агітації особою, участь якої у передвиборній  агітації заборонена законом, проведення передвиборної агітації поза строками, встановленими законом чи в місцях, що заборонені законом, здійснення передвиборної агітації у формах і засобами, що суперечать Конституції або законам України, або інше порушення встановлених законом обмежень щодо ведення передвиборної агітації, крім випадків, передбачених статтями 212-9, 212-13 та 212-14 цього Кодексу, а так само агітація в день проведення референдуму;

 •  

   Стаття 212-13.

        Виготовлення  або замовлення виготовлення під час виборчого  процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або у яких така інформація означена неправильно чи неповно;

       Розповсюдження (рознесення, вивішування, роздавання) під час  виборчого процесу  друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять  відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або у яких така інформація означена неправильно чи неповно, а так само організація такого розповсюдження;

 •  

   Стаття 212-14.

        Порушення встановленого законом  порядку розміщення агітаційних матеріалів чи матеріалів політичної реклами підприємствами;

 •  

   Стаття 212-16.

        Замовлення  або виготовлення виборчих бюлетенів  понад встановлену  рішенням відповідної виборчої комісії кількість;

 •  

   Стаття 212-17.

       Ненадання у випадках та порядку, встановлених законом, головою відповідної виборчої комісії або особою, яка відповідно до закону виконує його обов'язки, копії виборчого протоколу;

 •  

   Стаття 212-18.

        Невиконання рішення виборчої комісії, комісії  з референдуму, прийнятого в межах їх повноважень;

 •  

   Стаття 212-20.

       Порушення встановленого законом  порядку опублікування  документів та іншої  інформації, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму виборчою комісією чи засобом масової інформації.

     Відповідно  до статті 255 КУпАП посадові особи  органів внутрішніх справ уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. ст. 212-7 , 212-8, 212-10, 212-13, 212-14, 212-20 КУпАП.

     Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. ст. 212-16–212-18, 212-20 уповноважені складати кандидати, їх уповноважені особи та офіційні спостерігачі.

 

     

     Кримінальний  кодекс України (КК України) передбачає наступні склади злочинів, пов'язані з порушенням виборчих прав громадян:

 •  

   Стаття  157.

        1. Перешкоджання вільному  здійсненню громадянином  свого виборчого права, перешкоджання діяльності іншого суб'єкта виборчого процесу, члена виборчої комісії або офіційного спостерігача при виконанні ними своїх повноважень, поєднані з підкупом, обманом або примушуванням;

        4. Втручання службової  особи з використанням службового становища у здійснення виборчою комісією її повноважень, установлених законом, вчинене шляхом незаконної вимоги чи вказівки з метою вплинути на рішення виборчої комісії;

 •  

   Стаття 158.

        1. Незаконне виготовлення або зберігання чи використання завідомо незаконно 
  виготовлених  виборчих  бюлетенів,   бланків  відкріпних  посвідчень,   бюлетенів  для 
  голосування на референдумі;

 1. Підробка  виборчих  документів,   документів референдуму,   а  так  само 
  використання завідомо підроблених виборчих документів, вчинені членом виборчої 
  комісії, кандидатом, його уповноваженим представником, уповноваженою особою 
  політичної партії (блоку);
 2. Підробка   виборчих   документів,   а   так   само   використання   завідомо 
  підроблених виборчих документів, вчинені членом виборчої комісії, кандидатом, його 
  уповноваженим представником, уповноваженою особою політичної партії (блоку), 
  що вплинуло на результати голосування виборців на виборчій дільниці або у межах 
  виборчого округу, або призвело до неможливості визначити волевиявлення виборців 
  на виборчій дільниці чи у відповідних виборах;
 
 •  
  1. Незаконна передача іншій особі  виборчого бюлетеня виборцем;
 1. Викрадення чи приховування виборчого бюлетеня, виборчого протоколу або 
  скриньки з бюлетенями або незаконне знищення чи псування скриньки з бюлетенями;
 1. Викрадення чи приховування виборчого бюлетеня, виборчого протоколу чи 
  скриньки з бюлетенями або незаконне знищення чи псування скриньки з бюлетенями, 
  що вплинуло на результати голосування виборців на виборчій дільниці або у межах 
  виборчого округу, або призвело до неможливості визначити волевиявлення виборців 
  на виборчій дільниці чи у відповідних виборах;

        7. Підписання виборчого протоколу до остаточного підрахунку голосів чи 
  встановлення   результатів   голосування   або   включення    неврахованих   виборчих 
  бюлетенів до числа бюлетенів, використаних при голосуванні, або підміна дійсних 
  виборчих бюлетенів з позначками виборців, або незаконне внесення до протоколу змін 
  після   його   заповнення,   або   викрадення   чи   приховування   виборчого   бюлетеня, 
  виборчого  протоколу  або   скриньки з  бюлетенями,   або  незаконне  знищення  чи 
  псування   скриньки   з   бюлетенями,    що   призвело   до   неможливості   визначити 
  волевиявлення виборців, вчинені членом виборчої комісії, комісії з референдуму;

        8. Умисне   надання    членом   виборчої   комісії   громадянину   можливості 
  проголосувати   за   іншу   особу   чи   проголосувати   більше   ніж   один  раз у  ході 
  голосування або надання виборчого  бюлетеня  особі,  яка не включена до списку 
  виборців на відповідній виборчій дільниці, або надання виборцю заповненого виборчого 
  бюлетеня;

 1. Умисне надання неправдивих відомостей до органу Державного реєстру 
  виборців;
 2. Розпорядження щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до бази 
  даних Державного реєстру виборців, видане службовою особою органу Державного 
  реєстру виборців;

        11. Умисне  внесення неправдивих відомостей до  бази даних Державного 
  реєстру виборців,  несанкціоновані дії з інформацією,  що міститься у базі даних 
  Державного  реєстру   виборців,   чи   інше   несанкціоноване   втручання у роботу 
  Державного реєстру виборців, вчинене службовою особою, яка має право доступу до

 

        

  цієї  інформації, або іншою  особою шляхом несанкціонованого  доступу до бази даних  Державного реєстру виборців;

        12. Дії, передбачені  частинами дев'ятою - одинадцятою цієї  статті, що вплинули на результати голосування виборців на виборчій дільниці або у межах виборчого округу, або призвели до неможливості визначити волевиявлення виборців на виборчій дільниці чи у відповідних виборах, а також вчинені за попередньою змовою групою осіб;

        Стаття 158-1. Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму

       1. Незаконне знищення  виборчої документації  або документів  референдуму поза встановленим законом строком зберігання у державних архівних установах та в Центральній виборчій комісії України після проведення виборів або референдуму, а так само пошкодження виборчої документації або документів референдуму.       

       Стаття 159. Порушення таємниці голосування

        1. Умисне порушення таємниці голосування під час проведення виборів або референдуму, що виявилося у розголошенні змісту волевиявлення громадянина, який взяв участь у виборах або референдумі.

        Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно  від їх расової, національної належності або ставлення до релігії

        1. Умисні дії, спрямовані  на розпалювання  національної, расової  чи релігійної  ворожнечі та ненависті,  на приниження  національної честі  та гідності або  образа почуттів  громадян у зв'язку  з їхніми релігійними  переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

     У справах про зазначені злочини  проти виборчих прав відповідно до ст. 112 КПК України досудове слідство провадиться слідчими прокуратури. В той же час, згідно зі ст. ст. 114, 227 КПК України слідчі та прокурори уповноважені давати органам внутрішніх справ доручення і вказівки щодо розслідування таких злочинів та виносити обов'язкові до виконання постанови.

     При цьому слід зауважити, що відповідно до ст. 104 Закону, оскарження суб'єктом  виборчого процесу рішення, дії  чи бездіяльності виборчої комісії, окремого члена виборчої комісії та розгляд таких скарг ЦВК або відповідним адміністративним судом не виключає притягнення окремих членів виборчої комісії до адміністративної чи кримінальної відповідальності у порядку, передбаченому законом.

     Крім  того, нагадуємо, що члени виборчих комісій при виконанні своїх  повноважень є службовими особами і відповідно несуть кримінальну відповідальність також за вчинення злочинів у сфері службової діяльності, передбачені розділом XVII КК України.

     Під час проведення виборів  Президента України 2004 року відносно членів територіальних виборчих комісій прокуратурою за згаданими статтями Кримінального кодексу України було порушено майже 2000 кримінальних справ, більшість з яких розглянута судами.

     Для прикладу наведемо факти про неправомірні дії членів виборчих комісій, внаслідок вчинення яких вони були притягнені до кримінальної відповідальності:

     у Житомирській області  члени виборчої дільниці № 54 Андрушівського району громадяни  В. та Г. внесли завідомо неправдиві дані до виборчих документів. Вирок суду: 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 1,5 року;

     у Вінницькій області  членом виборчої дільниці № 75 громадянином К. були внесені завідомо неправдиві відомості до списку виборців. Вирок суду: 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 2 роки;

     у Волинській області  секретар виборчої дільниці № 46 громадянка О. вчинила  підробку виборчих документів. Вирок суду: 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 1 рік та позбавлення права обіймати організаційно-розпорядчі посади на 2 роки;

     у Закарпатській області  головою виборчої дільниці № 5 громадянином Д. вчинено перешкоджання здійсненню виборчого права громадянами, поєднане з обманом та примушуванням. Вирок суду: 3 роки позбавлення волі з іспитовим терміном 1 рік;

     у Кіровоградській  області член виборчої дільниці № 91 громадянин Б. протиправно заволодів виборчими бюлетенями. Вирок суду: 2 роки позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік та позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виборчим процесом терміном 2 роки;

     у Київській області  члени виборчої дільниці громадяни С. та Т. перешкоджали здійсненню виборчого права шляхом примушування голосування за іншого кандидата. Вирок суду: 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 1,5 року;

     у Луганській області члени виборчої комісії громадяни К. та Б. провели завідомо неправдивий підрахунок результатів голосування на виборчих дільницях     № 124, 121, 114, 131,126. Вирок суду: 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 1 рік;

     у Донецькій області  член виборчої дільниці № 24 громадянка Т. розписувалась у списку про отримання виборчих бюлетенів за померлих осіб та здійснила голосування ними. Вирок суду: 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 2 роки;

     в Одеській області член дільничної виборчої комісії №137 громадянка Т. підробила та використала підроблені виборчі документи. Вирок суду: 3 роки обмеження волі з іспитовим строком 2 роки;

     у Рівненській області  член виборчої дільниці громадянин Н. здійснював підкуп виборців с. Межирічі та надавав їм підроблені виборчі документи. Вирок суду: 2 роки позбавлення волі;

      в Автономній Республіці Крим член виборчої дільниці № 40 громадянка Б. перешкоджала здійсненню вільного волевиявлення, що вплинуло на результати виборів. Вирок суду: 5 років позбавлення волі та позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виборчим процесом терміном 2 роки.

      У разі отримання Вами повідомлень, інформації про протиправні діяння, які порушують порядок проведення передвиборної агітації та виборів Президента України, заважають нормальному режиму роботи виборчих комісій або здійснення на Вас тиску чи спроби підкупу, пов'язаних з виборчою діяльністю, Вам одразу необхідно звертатися до правоохоронних органів для своєчасного реагування та прийняття рішення.

      У разі невиконання службових обов'язків посадовими особами органів внутрішніх справ та невжиття ними заходів, передбачених законодавством України, просимо Вас звертатися до чергових частин відповідного органу внутрішніх справ. 

      МВС України

17 Грудня 2009, 15:00
Теги:

Версія для друку
Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Погода, Новости, загрузка...


Коментарі:

Автор: , 18 Грудня 2009, 1:35
Відповісти

Автор: , 18 Грудня 2009, 13:17
Відповісти

Додати новий коментарОстанні новини з категорії Влада:
Франківський виконком затвердив новий порядок розміщення вивісок
30 Грудня 2016, 18:09
На засіданні колегії департаменту охорони здоров’я ОДА обговорили стан справ у медичній галузі
30 Грудня 2016, 11:19
У прикарпатській поліції відбулося засідання поліцейської комісії
30 Грудня 2016, 8:52
Марія Савка: Івано-Франківська область готова до оперативного реагування на надзвичайні ситуації у період прийдешніх свят
30 Грудня 2016, 8:09
30 грудня - засідання виконавчого комітету
30 Грудня 2016, 7:14
Аграрії Прикарпаття проаналізували стан галузі за 2016 рік
28 Грудня 2016, 16:59
Відтепер ми співпрацюємо з Попасною
28 Грудня 2016, 8:30
Відбулося засідання колегії управління спорту
28 Грудня 2016, 8:08
Марія Савка: Опалювальний сезон на Івано-Франківщині проходить у злагодженому режимі
27 Грудня 2016, 14:04
У селі Слобідка, на Городенківщині, де проживає майже 700 громадян, відкрито новий заклад культури
27 Грудня 2016, 8:57
В облдержадміністрації відбувся семінар для новообраних голів ОТГ
27 Грудня 2016, 8:34
Оперативна нарада
27 Грудня 2016, 6:36
На центральне теплопостачання Івано-Франківська чекає повна модернізація
26 Грудня 2016, 18:30
В Івано-Франківську стартує проект оновлення тролейбусного парку
26 Грудня 2016, 18:06
Народний депутат з Коломиї Юрій Тимошенко зібрався у президенти
26 Грудня 2016, 16:01
Кінець епохи: депутати звільнили Ольгу Бабій з посади директора ОТБ “Галичина”
26 Грудня 2016, 14:58
Олександр Стратюк проінформував обласну раду про роботу органів прокуратури в 2016 році
26 Грудня 2016, 11:48
82-м учасникам АТО та їх сім’ям буде надано матеріальну допомогу на поліпшення житлових умов
26 Грудня 2016, 8:52
З нагоди Дня енергетика Президент відзначив прикарпатця
23 Грудня 2016, 19:43
Голова Франківської ОДА вибачився перед медиками за заборгованість по виплаті зарплати
23 Грудня 2016, 16:30
Для Снятинської ЦРЛ придбали новий УЗД-апарат
23 Грудня 2016, 13:42
Франківська міська рада затвердила надбавки меру, заступнику та секретарю
23 Грудня 2016, 13:13
Франківська міська рада планує будувати міст на Пасічну за кошти держави
23 Грудня 2016, 10:30
Франківський «Електроавтотранс» візьме кредит на 8 мільйонів для закупівлі тролейбусів
23 Грудня 2016, 10:08
У Франківську “Новий театр” став комунальним
22 Грудня 2016, 21:30